ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1] Η εταιρεία με την επωνυμία «PRAKTIKER Α.Ε.», που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, επί της οδού Πειραιώς αριθμός 176, 177 78 (εφεξής καλούμενη: ή «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) διαγωνισμό με τίτλο «Home Delivery», εφεξής ο «Διαγωνισμός», με τους ακόλουθους όρους:

2] Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

3] Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της PRAKTIKER Α.Ε., καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Η μη συμμόρφωση των συμμετεχόντων με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό συμμετοχής τους σε οποιαδήποτε φάση της διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, είναι αυτοδικαίως άκυρη. H Διοργανώτρια εταιρεία μπορεί να αποκλείσει όσους συμμετέχοντες υποπτεύεται πως χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για την κατακύρωση σ’ αυτούς κάποιου δώρου, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα άνευ άλλου τινός να αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο αν κρίνει ότι η συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι παράνομη, ή καταχρηστική ή αντισυμβατική.

4] Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 23-08-2012 (και ώρα 12:00 μ.μ.) και θα ολοκληρωθεί την 13-10-2012 (και ώρα 23:59).. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι οι συμμετέχοντες να συμμετέχουν μέχρι και τις 13 Οκτωβρίου 2012 σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, διαμορφώνοντας το δικό τους σπίτι και συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους μέσω της ειδικά σχεδιασμένης ιστοσελίδας που θα βρίσκεται στη διεύθυνση http://homedelivery.praktiker.gr. Κάθε μέρα ένας τυχερός θα κερδίζει δωροεπιταγές Praktiker συνολικής αξίας 50€, τις οποίες θα παραλαμβάνει ο ίδιος ο νικητής, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή εξουσιοδοτημένο από εκείνον πρόσωπο, σε ένα από τα καταστήματα της Praktiker Hellas, αφού έχει προηγουμένως ενημερωθεί από εκπρόσωπο της Διοργανώτριας Εταιρίας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του για συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Σημειώνεται ότι οι δωροεπιταγές θα ισχύουν για αγορές από οποιοδήποτε κατάστημα της Praktiker Hellas, εκτός από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας, μέχρι τις 31/12/2012.

5] Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Η συμμετοχή στο ηλεκτρονικό παιχνίδι μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας συνεπάγεται αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Κάθε Συμμετέχων χρήστης θα έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών αλλά θα μπορεί να κληρώνεται μόνο μια φορά. Σε περίπτωση που αναρτήσει τη συμμετοχή του στο προφίλ του στο facebook αυτόματα πολλαπλασιάζονται οι συμμετοχές του κατά 10.

6] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων του Διαγωνισμού.

7] Εκπρόσωπος της PRAKTIKER Α.Ε. θα επιλέγει με κλήρωση μια συμμετοχή για κάθε ημέρα την αμέσως επόμενη εργάσιμη (ενδεικτικά αναφέρεται ότι κάθε Δευτέρα θα αναδεικνύονται οι νικητές της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής) και οι νικητές θα ενημερώνονται την ίδια μέρα της κλήρωσης. Επίσης, στο τέλος του Διαγωνισμού, ήτοι μετά τις 13 Οκτωβρίου 2012, θα αναρτηθούν όλα τα ονόματα των νικητών στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας http://www.praktiker.gr.

8] Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στο http://www.praktiker.gr. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή/και νικητών. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

9] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

10] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής στη σελίδα http://homedelivery.praktiker.gr.

11] Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

12] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα http://homedelivery.praktiker.gr

13] Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους τροποποιήσεις και συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

14] Η Διοργανώτρια Εταιρεία μέσω των υπαλλήλων της θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που θα συλλέγονται κατά τη διενέργειά του Διαγωνισμού με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκειά του Διαγωνισμού με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων στους νικητές του Διαγωνισμού καθώς και για τη διαφήμιση της Διοργανώτριας Εταιρείας στα ΜΜΕ, το Διαδίκτυο συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας http://www.praktiker.gr και των κοινωνικών δικτύων. Επιπλέον, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να αναρτήσει τα ονόματα των νικητών στα MME, στην ιστοσελίδα http://homedelivery.praktiker.gr και τα κοινωνικά δίκτυα. Σημειωτέον ότι οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεν έχουν ή διατηρούν δικαίωμα αποζημίωσης ή καταβολής αμοιβής ένεκα της ως άνω επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Μετά την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών του Διαγωνισμού τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα καταστρέφονται.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό με τους παρόντες όρους ενημερώνονται κατά το άρθρο 11 του Νόμου 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» (εφεξής ο «Νόμος») για την ταυτότητα της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων και για το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, όπως αναλύεται κατωτέρω. Συνεπώς η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.

Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την Διοργανώτρια Εταιρεία για τους ανωτέρω σκοπούς συμπεριλαμβανομένης και της ως άνω ανάρτησης των ονομάτων αυτών. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμού των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Νόμου (δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα αντίρρησης) αυτοί μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο τηλέφωνο 210 34 93 207 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:30πμ – 16.00μμ.

15] Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου, ήτοι των δωροεπιταγών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

16] Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους όρους της παρούσας Προκήρυξης που αποτελεί και τον Κανονισμό του, οι οποίοι ευρίσκονται αναρτημένοι στην ανωτέρω στην ανωτέρω ιστοσελίδα homedelivery.praktiker.gr. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ΑΚ (άρθρα 709-712).